Telefon: +48 58 731 19 15 Kontakt: dzierzb@iopan.pl EN

mała flaga Polski

Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM
Nauka Dla Społeczeństwa

Deklaracja dostępności serwisu internetowego projektu CSI-POM

 

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej dotyczącej projektu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego IO PAN dostępnego pod adresem csi-pom.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2022

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.09.2022

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Status pod względem zgodności:

Istnieje możliwość udostepnienia informacji dostępnych na stronie na wniosek zainteresowanego w formie zadeklarowanej przez wnioskującego (np. odczytanie treści dokumentów, opisu zawartości strony czy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego).

Niemniej jednak na obecnej stronie i jej podstronach nie możemy zapewnić alternatywy dla zdjęć, rysunków, schematów, wykresów, animacji, nagrań dźwiękowych w postaci tekstu czy audiodeskrypcji tekstu bezpośrednio na stronie.

Nie mamy możliwości przepisania strony całkowicie, tak by zapewnić alternatywę dla treści opisanych za pomocą kolorów, zastosowaniu we wszelkich miejscach odpowiedniego kontrastu, wprowadzenia mechanizmów umożliwiających pomijanie bloków treści powtarzalnych i wprowadzeniu panelu nawigacyjnego czy ostrzeżeń o otwarciu dokumentu/linku w nowej karcie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono w dniu 01.10.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 01.10.2022.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot Osobą odpowiedzialną za kwestie dostępności w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk jest Joanna Przedrzymirska – Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju, e-mail: DOS@iopan.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności - dostępność architektoniczna budynku IO PAN

INFORMACJE OGÓLNE:

OPIS DOSTĘPNOŚCI NIERUCHOMOŚCI:

Siedziba IO PAN to kompleks nowocześnie zaprojektowanych 3 połączonych budynków, zbudowanych w latach 90-tych i w 2007 r., o łącznej powierzchni użytkowej 5300 m2.

Budynek jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada w szczególności: wejście do budynku na poziomie chodnika, automatyczne drzwi wejściowe, odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych, windy, łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Back to top
Logo MEN
Flaga Polski
Logo Nauka Dla Społeczeństwa
Logo projektu CSI POM
Logo IO PAN

Projekt jest finansowany ze Środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa"