Telefon: +48 58 731 19 15 Kontakt: dzierzb@iopan.pl EN

mała flaga Polski

Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM
Nauka Dla Społeczeństwa

MODEL CEMBS-PolSea

Opracowany i przetestowany, w ramach projektu CSI-POM, trójwymiarowy numeryczny model hydrodynamiczny południowego Bałtyku 3D CEMBS-PolSea określający czasowo-przestrzenne rozkłady parametrów tj. temperatury, zasolenia, prądów i poziomu morza, będzie pozwalać badać strukturę, dynamikę i zmienność procesów fizycznych w środowisku badanego obszaru morskiego. Model będzie bazował na kodzie źródłowym modelu Parallel Ocean Program (POP), na podstawie którego został opracowany również model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS.

Dane z modelu 3D CEMBS, działającego w trybie operacyjnym (www.cembs.pl), będą wykorzystane do wyznaczenia warunków brzegowych na granicy woda-woda w modelu 3D CEMBS-PolSea. Dane meteorologiczne pobierane będą z modelu atmosferycznego UM ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, model 3D CEMBS-PolSea będzie wykorzystywał informacje bieżące pochodzące z IMGW o dopływach wód słodkich z rzek mających swoje ujście w badanym rejonie poprzez automatycznie działający moduł opracowany w ramach tego projektu. Model 3D CEMBS-PolSea o wysokiej rozdzielczości, opracowany w ramach projektu będzie miał rozdzielczość poziomą 1/192 stopnia, co odpowiada około 575 m. W aspekcie pionowym, będzie on podzielony na 66 poziomów o miąższości od 5 do 83 metrów. Model będzie posiadał także moduł asymilacji danych satelitarnych dla powierzchniowej temperatury morza.

Nowatorstwem tego projektu będzie opracowanie nowych narzędzi, dla badania struktur, dynamiki i zmienności procesów fizycznych w południowym Bałtyku: i) wyznaczania termokliny, halokliny i piknokliny dla całej domeny modelu, ii) czasowo-przestrzennej analizy struktury kolumny wody dla badanych parametrów, tj. temperatury, zasolenia i prądów; iii) automatycznej detekcji wirów morskich; iv) badania bezwładności mas wodnych przy prognozowanych wymuszeniach wiatrowych, v) automatycznego wykrywania prądu wznoszącego- upwellingu brzegowego.

Efektem połączenia wiedzy ze zintegrowanym pakietem narzędzi obejmujących metody matematyczne (w tym modelowanie numeryczne), będą prognozy parametrów hydrodynamicznych i procesów fizycznych określających silnie uwarstwioną czasowo-przestrzenną strukturę polskich obszarów morskich Bałtyku. Opracowany model umożliwi śledzenie warunków hydrodynamicznych, co znacznie ułatwi prognozowanie zagrożeń (jak detekcja wirów morskich, wykrywanie prądu wznoszącego) i działań gospodarczych (jak morska energetyka odnawialna, aktywność transportowo-logistyczna) w polskich obszarach morskich.

Integralną częścią Cyfrowego Systemu Informacji o środowisku polskich obszarów morskich będzie wizualizacja wyników i udostępnienie ich społeczeństwu. Opracowany w ramach tego projektu system CSI-POM będzie pozwalał na tworzenie map i charakterystyk czasowo-przestrzennych oraz punktowych dla badanych parametrów i procesów. Wyniki te będą prezentowane na portalu internetowym w czasie rzeczywistym oraz w postaci prognoz na najbliższe dwie doby. Będą one informować o aktualnym stanie środowiska oraz możliwości wystąpienia zagrożeń na otwartym morzu i w polskiej strefie przybrzeżnej. Od naukowców, społeczeństwa i państwa wymagany jest również obowiązek ochrony środowiska naturalnego Bałtyku, oraz stosownie się do obowiązujących międzynarodowych konwencji i regulacji prawnych takich jak Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii Morskiej Unii Europejskiej, europejski program monitorowania Ziemi GMES Global Monitoring for Environment and Security i inne.

Usługi będą dostępne w styczniu 2024 roku.

Back to top
Logo MEN
Flaga Polski
Logo Nauka Dla Społeczeństwa
Logo projektu CSI POM
Logo IO PAN

Projekt jest finansowany ze Środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa"